Inspireer, motiveer
en spreek elkaar aan

Wees creatief

Onderwijskundig leiderschap

Effectief leidinggeven in het onderwijs omvat meer dan het aansturen van mensen en processen. Veel
scholen willen zich ontwikkelen als leergemeenschap (learning community) en denken na over hoe
het personeel zo effectief mogelijk ingezet kan worden om het potentieel van de leerlingen volledig te
benutten. En minstens zo belangrijk: op welke manier kunnen de talenten van het personeel zelf optimaal
worden ingezet? Maar hoe pak je dit als directielid of teamleider gedegen, maar ook creatief aan?

onderwijskundig leiderschap

Inhoud:

Deze module richt zich op het leidinggeven aan het leren van een school als
geheel. Dit overstijgt het leren van alle individuen binnen de schoolcontext. Het veronderstelt dat vanuit een onderwijskundige visie een vertaalslag wordt gemaakt naar het concreet handelen in de klas en het handelen in de ondersteunende processen. Want hoe motiveer je je team, opdat zij uitdagingen willen en kunnen aangaan, zich gewaardeerd voelen en niet overbelast raken? En op welke manier kan consultatie van invloed zijn op de professionalisering van docenten? En welke creatieve activiteiten van leidinggevenden leiden tot effectieve implementatie in het onderwijs? Tijdens de module wisselen we plenaire sessies af met het werken in kleine groepen waarin wordt geoefend met behulp van interactieve opdrachten, rollenspelen met acteurs en het bekijken en bespreken van realistische casuïstiek op het gebied van creatief leiderschap.

Doelen:

• Nieuwe inzichten t.a.v. creatief leidinggeven aan professionele leergemeenschappen
• Het motiveren en stimuleren van kritische en onderzoekende werknemers in het onderwijs
• Consultatietechnieken t.b.v. het professionaliseren van docenten
• Implementeren en evalueren van effectieve en creatieve leidinggevende activiteiten